Mariwasa

Arturo Luz, Modula, Stainless steel, 2015, 61×20.5×20.5cm

Arturo Luz, Modula, Stainless steel, 2015, 61x20.5x20.5cm